โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

 

             มองย้อนไปในอดีตเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2507 ณ บริเวณใจกลาง อาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆในเนื้อที่ 5ไร่3 งาน

 99 ตารางวา ได้ปรากฏ อาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ขึ้น ภายในเนื้อที่   ดังกล่าวบริเวณหน้าอาคารไม้นี้เต็มไป

ด้วยร่องผัก มีตอไม้และพืชผักล้มลุก เช่น  ผักบุ้ง  ตำลึง ขึ้นอยู่อย่าง หนาแน่นมีชาวบ้านมาเก็บไปขายเป็นประจำอาคาร

ไม2 ชั้นนี้คือ  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ  เป็นสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษาซึ่งกรมประชาสงเคราะหกระทรวงมหาดไทย

ได้ บริจาคที่ดินให้สร้างเป็นโรงเรียน เพื่อให้บุตรหลานของผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน

             วันที่18 พฤษภาคม 2507เป็นวันแรกของการเปิดเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น186 คน(รับสมัครด้วยการสอบคัดเลือก)    

เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 78 คน    ป.1  68 คน และ ป.5  80คน  ครู  13คน  และมีอาจารย์สูริน  สุพรรณรัตน์เป็นครูใหญ่

์เป็นครูใหญ่ซึ่งต่อมาท่านได้ดำเนินการของบประมาณจากกรมสามัญศึกษา   มาสร้างอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆจน

เต็มรูปแบบทั้งนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วน่าอัศจรรย์อันประกอบด้วยอาคารเรียน 3หลังโรงฝึกงาน 2 หลัง ห้องประชุมและ

มีบ้านพักครูใหญ่  ห้องน้ำ  ห้องส้วม 2 หลัง  ตลอดจน  ปรับปรุงบริเวณและนำต้นมะพร้าวมาปลูกรอบบริเวณโรงเรียน

นอกจากนั้นยังนำ  ต้นไม้อื่น ๆ  หลายชนิดมาปลูก พร้อมทำรั้วจนเสร็จภายในเวลา 3 ปี ต้นไม้ที่ท่านนำมาปลูกนี้ทำให้

นี้ก่อให้เกิดความร่มรื่น

          ด้านการสร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนเรื่องหนึ่งซึ่งส่งผลอย่างชัดเจนและต่อเนื่องสืบมาจนถึงบัดนี้ คือลายมือท่าน

ได้ริเริ่มนำแบบอย่างลายมือของอาจารย์มงคล   สุพรรณรัตน์   คุณพ่อของท่านที่ใช้สอนนักเรียนมาให้ฝึกในโรงเรียน

เพราะเล็งเห็นว่าลายมือนี้มีหลักเกณฑ์ในการเขียนที่แน่นอน     ซึ่งเป็นการง่ายในการฝึกลีลามือของเด็กโดยเบื้องแรก 

ท่านได้เชิญคุณพ่อของท่านมาสอนแก่คณะครู  ดังนั้นครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนนี้ทุกคนต้องคัดลายมือส่งท่านทุกวัน

จนกว่าลายมือจะเหมือนกับแบบ    การคัดลายมือดังกล่าวจึงถือเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆตลอดมาจนใน

ระยะหลังๆลายมือทุ่งมหาเมฆได้แพร่หลายไปยังโรงเรียนต่างๆหลายโรงเรียนที่ฝึกนักเรียนได้ผลชัดเจน

                                                                                                                                                   ย้อนกลับ          ถัดไป