วัดวิษณุ

วัดวิษณุวัดพราหมณ์-ฮินดู

หนึ่งเดียวในเอเชียอาคเนย์ที่มีองค์เทพครบ 24 องค์

 

          วัดวิษณุตั้งอยู่เลขที่50ซอยวัดปรก แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร  กทม.สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2463  โดยชาวอุตตร

ประเทศ   จากประเทศอินเดีย   เป็นวัดของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู  เพียงแห่งเดียว ในเอเชียอาคเนย์   ที่มีเทวรูป

ศักดิ์สิทธิ์สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักด้วยมือ จากประเทศอินเดีย ครบ 24 องค์

          สำหรับสถานที่ประดิษฐานของเทวรูปนั้น   ในโบสถ์ใหญ่กลาง    มีรูป    พระราม  พระนางสีดา พระพรต

พระลักษมณ์  พระสัตรุต   พระหนุมาน    พระศิวลึงค์   จากแม่น้ำนรมทา   พระศาลิคราม   จากแม่น้ำนารายณี

                                                          

          ด้านขวา   มีรูป  พระแม่ทุรคา และด้านซ้ายมีรูปเล็กๆ พระนารายณ์ พระแม่ลักษมี พระศิวะ พระแม่ปารวตี

พระพิฆเนศวร  พระกฤษณะ   พระนางราธา   เป็นต้น  หน้าพระราม  (ติดกับเสา)   ด้านขวา    เป็นพระหนุมาน

และพระพิฆเนศ

          ในบริเวณวัดวิษณุมีโบสถ์ย่อยอีก คือ โบสถ์พระแม่ทุรคา โบสถ์พระศิวลึงค์โบสถ์นาฏราช (อยู่ใต้ต้นโพธิ์)

และโบสถ์พระหนุมาน นอกพระมณฑปด้านขวา  มีรูป พระพุทธเจ้าปางต่างๆ และด้านซ้ายมีพระคัมภีร์เระเวท

สำหรับประวัติความเป็นมานั้น  สมาคมฮินดูสภา   ซึ่งเป็นสมาคมทางศาสนา ในองค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินด

ู ได้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2458

          เมื่อศาสนิกชนชาวอุตตรประเทศ      เพิ่มจำนวนมากขึ้น    และสถานที่ในบริเวณ     วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

(วัดแขก)   ไม่สามารถขยายเพิ่มได้อีก  จึงได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง  บริเวณ   ซอยวัดปรก แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

กรุงเทพฯ   แล้วจดทะเบียนสำนักงานใหญ่ของสมาคม    หลังจากนั้นเริ่มเรี่ยไรเงิน   จากชาวฮินดู  ที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย คนละเล็กคนละน้อย  เพื่อร่วมกันสร้างโบสถ์  หลังจากสร้างเสร็จแล้ว    จึงได้อัญเชิญเทวรูปต่างๆ

มาจากประเทศอินเดีย และทำพิธีประดิษฐานเทวรูปและพิธีเปิดเมื่อ  พ.ศ. 2464 ตั้งชื่อว่า สมาคมฮินดูธรรมสภา

วัดวิษณุ                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          ย้อนกลับ               ถัดไป